Våra rådgivare

Kvalitetssäkrade erfarna rådgivare

Här hittar du särskilt utvalda personer med mångårig näringslivserfarenhet som matchar ditt uppdrag. Våra erfarna rådgivare från Provecus har bidragit i strategiska processer och medverkar i att göra upp planer och ser till att planer genomförs - Snabbt, Enkelt och Säkert.

Branscher och specialistområden

Branscher

Hotell och restaurang

Företagande med såväl företag som konsumenter som kunder. Omfattar också upplevelser, konferenser, eventindustri

Reklam, PR och marknad

Positionering, varumärkesplattformar, kommunikationsstrategi, kanalval etc

Media och information

Innehållsproduktion, för online, tryckta medier, digitala och video/film. Publicering på nya och klassiska kanaler

Tillverkande industri

Produktionsplanering, kvalitetsfrågor, kundanpassning, standarder, inköp och sourcing

Verkstad

Utveckling av teknik, innovationer, produktionseffektivitet, säljutveckling inom B2B

Resebyrå och turism

Bokning och beläggning, utveckling av online och tjänster, paketering mot företags- och konsumentmarknader, upplevelser, destinationer

Kommunekonomi och utveckling

Verksamhetsstyrning, aktiviteter inom politiknära administration, effektivisering av offentliga verksamheter, underlag för politiska beslut

Partihandel och grosshandel

Återförsäljning mot företagsmarknad och mot detaljhandel, komponenter och slutliga lösningar

Hälsa och sjukvård

Produktion av allmänvård och specialistvård, medicinsk verksamhet, tandläkare, sjukgymnaster 

Specialistområden

Ledningsstöd

Stöd vid framtagning av affärsplan och andra underlag för strategiska vägval. Coachning av ledare på senior nivå

Advisory Board

Kontinuerligt stöd av team av rådgivare, strategiska styrelseliknande beslut och fördjupning inom områden som är prioriterade för dagen

   Kapitalanskaffning

Bedömning av behov och typ av kapital som behövs för finansiering. Framtagande av underlag för val av typ och samarbetande finanspartner

Internationalisering

Tillväxt med nya geografiska marknader, val av metod för internationalisering, franchising, exportpartners

Organisationsutveckling

Vidareutveckling av styrmodell, organisation och ledsagande i organisationsförändring, underlag för rekrytering och avveckling

Marknadsföring - kommunikation

Utveckling av plattform för kommunikation, stöd vid val av kommunikationsstrategi, stöd vid genomförande av kommunikation och marknadsföring

Försäljning

Utveckling och transformation av säljkår, re-organiserande av modell för försäljning, personlig försäljning och systemstödd försäljning

Logistik

Analys av logistikkedjor, support för definition stöd i digitala tjänster och fysisk hantering

Inköp

Vidareutveckling av stöd för inköpsprocesser, inklusive sourcing, inköp, förhandling och strategier för varuförsörjning

HR - Personal

Utveckling av personal, personaladministrativa rutiner, förhandlingar, avveckling och rekrytering

GDPR

Konkret stöd till Data Protection Officer, utveckling av modell, kontinuerlig support

Skede och situationer

Tillväxt

Förvärv - uppköp - fusion

Vi förbereder diskussionen innan möten med finansiärer, och stöttar i utvärdering av alternativ

Kunderbjudande och kommunikation

Stöd för vidare utveckling av ambition och vision, val av och storlek på målgrupper, budskapsoptimering

Säljutveckling

Styrning och utveckling av säljkår, metoder för branschspecifikt säljarbete och stödsystem, rutiner

Internationalisering och export

Handlingsalternativ för val av marknader, strategier för att gå in på nya marknader, val av set-up, identifiera samarbetspartners

Digitalisering

Kartläggning och prioritering av möjligheter i företagets digitalisering, stöd vid implementering av digitala verktyg, koppling till förändrad verksamhet

IT och verksamhetsutveckling

Kartläggning av behov och möjligheter i nästa steg av IT-utveckling, bedöma valbara alternativ och beskriva konsekvenser

Nystart

Affärsplan

Stöd och format för affärsplan, säkerställa acceptans och genomförande av planen

Marknadsanalys

Beskriva potential, volymer och intäktsmöjligheter på givna områden

Finansiering - kapitalanskaffning

Stöd vid beskrivning av kapitalbehov, vägledning för val av metod för kapitalanskaffning, framtagning av underlag och villkor för vald typ av finansiering

Företagsstruktur och ägarfrågor

Ledsagande i process för ägardiskussioner, aktieägaravtal, inför, under och efter företagsstart, hantera parnerfrågor

Verksamhet och drift

IT och verksamhetseffektivisering

Översyn av effektivitet i pågående verksamhet, ledsagande för prioritering och genomförande av åtgärder med mest effektivitet, och dessas krav på stöd i IT-lösningar

Försäljning och intäktsfrågor

Översyn och erfarenhetsbedömning av vilka försäljnings-, intäkts, pris- och volymfrågor som bör prioriteras, och hur detta skall genomföras

Ekonomi och bolagsstyrning

Översyn av strukturer för rapportering, beslutsstöd och organisatorisk bolagsstyrning, mellan ägande, styrelse, ledning och övriga beslutsnivåer

Turn-around

Framtagning av plan för turn-around, se till att planen kan genomföras, är accepterad av de som skall genomföra, och godkänd av beslutande nivå

Kostnadsrationalisering

Bedöma och prioritera områden för kostnads-rationalisering; vara second opinion på vad som är genomförbart och med sannolikhet för lyckat resultat

Samgående och fusion

Identifiera och kartlägga möjliga partners, vara behjälplig i att skapa kontakt, bistå inför förhandlingar

Outsourcing

Bisto i frågor som rör överväganden om outsourcing, bedöm vad som kan outsourcas effektivt, och på vilket sätt det skall genomföras, inklusive affärsförhandling med partners

Affärsutveckling

Bistå med affärsplan och med konkret och handfast utveckling av affärsmöjligheter. Leda snabba processer för att identifiera och säkra genomförande av affärsutvecklingsaktiviteter

Ompositionering

Försåt behov och möjligheter för ompositionering, bedöma rätt tajming för ompositionering, ordningsföljd på åtgärder och stötta inför och under förändring

Transformation

Beskriva hur förändring på djupet kan ske och dess konsekvenser för företaget, bistå med stöd under förändringsresan, vara förändringsledare

Digitalisering

Identifiera och värdera möjligheter till digitalisering i verksamheten, internt och gentemot externa kontaktytor, inklusive kunder och leverantörer. Välj områden och vara stöd vid införandet av nya lösningar