Uppdrag och tillvägagångssätt

Inga fast anställda rådgivare

Uppdrag som underkonsulter

Provecus är part mot kunden

Ett fåtal rådgivare per område

Vi är en fast grupp av kvalificerade rådgivare. De som är med har mångårig erfarenhet som ledare, vd eller seniora specialister från näringslivet inom olika branscher och funktioner. Samtliga som godkänns för att vara med som rådgivare har gått igenom en noggrann stegvis process där bakgrundsprofil beskrivs så att den kan matchas mot de uppdrag som behöver rådgivning. Alla rådgivare har också aktuella CV som vi bedömt, referenser och ett online assessment test som visar egenskaper och färdigheter för rådgivarnas profiler på Provecus hemsida.

Vi är en fast grupp av kvalificerade rådgivare. De som är med har mångårig erfarenhet som ledare, vd eller seniora specialister från näringslivet inom olika branscher och funktioner. Samtliga som godkänns för att vara med som rådgivare har gått igenom en noggrann stegvis process där bakgrundsprofil beskrivs så att den kan matchas mot de uppdrag som behöver rådgivning. Alla rådgivare har också aktuella CV som vi bedömt, referenser och ett online assessment test som visar egenskaper och färdigheter för rådgivarnas profiler på Provecus hemsida.

Det är alltid Provecus Affärsrådgivning som är avtalspart mot slutkunden. Vi tror på transparens och har en öppen dialog om kostnader och ersättningar mellan alla parter i ett uppdrag. Arvodet mot kund följer både de standardiserade tjänster som Provecus erbjuder, och från tid till annan särskild ersättning för skräddarsydda uppdrag. Dessa kan variera beroende på den aktuella rollen, uppdragets längd och rådgivarens bakgrundsprofil. Provecus ersättning är en provision på det totala arvodet för rådgivningen

Vår ambition är att ha rådgivare med en bredd av erfarenheter, och att vi genom att engagera rådgivare från skilda branscher, olika specialområden och skeden i företagandet, se till att täcka de flesta branscher och frågeställningar som från tid till annan har behov av extern rådgivning. Samtidigt är vi öppna för att fler kan ansluta, inom de områden där våra nuvarande rådgivare saknar djup konkret erfarenhet. Arvode och debitering

Provecus uppdrag mot kundUppdragen säljs in och säkras av Provecus via marknadsföring och säljåtgärder. 


Varje rådgivare deltar med sitt nätverk, med blogginlägg och genom att vara med i interna möten för planering och genomförande av marknadsföring och säljåtgärder. 


Säljmöten utan arvode är en del av insatsen, där rådgivare deltar utan särskild ersättning. Genom att vara med blir den rådgivaren den som i första hand övervägs för att genomföra uppdraget då det väl kontrakteras.
Affärsvillkor mot uppdragsgivare


Uppdragen säljs in och säkras av  Provecus som gör formellt skriftligt avtal med definierat uppdrag.


Provecus fakturerar var 14:e dag, med 20 dagars betalningstid.


Fakturering och arvodets storlek följer Provecus standard som den beskrivs på hemsidan inklusive prissättning av arvode. För uppdrag som inte täcks av standard- erbjudandet  görs särskilda villkor från fall till fall.Rådgivarens uppdrag mot Provecus

Rådgivaren genomför uppdraget självständigt i enlighet med definierat uppdrag.

Rådgivaren debiterar Provecus för sin insats, månadsvis i efterskott.

Rådgivarens företag förbinder sig att teckna försäkring som täcker ansvar och risk.

Vid reklamation och eventuell justering av överenskommet arvode, justeras rådgivarens debitering i motsvarande grad.


Affärsvillkor mot Provecus

Provecus betalar rådgivarens faktura per 10 dagar efter den är betald från uppdragsgivaren, med avdrag för administrativ avgift.

Den administrativa avgiften är 30 % på fakturerat belopp på varje fakturas arvodesdel. För ev. utlägg och inköp påförs ingen administrativ avgift.

Återbäring sker genom årsbonus. Provecus återbetalar 50 % av det årliga överskottet brutto i hela rådgivningsverksamheten, till de rådgivare som varit leverantörer under det aktuella verksamhetsåret. I proportion till det arvode som varje engagerad rådgivare bidragit med

Hur affärsrelationen fungerar

Så här fungerar affärsrelationen mellan Provecus Affärsrådgivning och anslutna rådgivare som egna företagare:. 


Arvodet till Provecus är en administrativ avgift som betalas som en andel av arvodet mot kund.


En mindre fast månadsavgift utgår också enligt den roll och grad av deltagande som varje rådgivare själv väljer.