Hur vi arbetar tillsammans

Vår grupp av rådgivare är unik. Genom att vi kombinerar varje persons kvalificerade erfarenhet med vårt gemensamma nätverk så når vi fler uppdrag och genomför uppdragen med bättre kvalitet.

Alla Provecus rådgivare har minst 20 års yrkeserfarenhet från ledande befattningar som VD, ledningsgrupp eller seniora specialister med bakgrund från ett stort antal branscher, specialområden och skeden. Varje rådgivares erfarenheter kompletterar övrigas, så att vi täcker fler frågor och branscher. Genom att vi tar hjälp av varandra kan den rådgivning vi levererar ha ett högre värde än enskilda konsulter och rådgivare. 


Som grupp har vi ett bredare nätverk, både för att nå fler uppdrag, men främst för att kunna stötta befintliga kunder inom fler frågeställningar. Provecus marknadsför och underlättar försäljning av rådgivningstjänster, och kan erbjuda små, växande och medelstora företag den bredd av kompetens som annars bara finns hos verkligt stora företag.

Marknadsföring och försäljning

Provecus marknadsför dig och dina kollegor mot små, medelstora och växande företag. Och ger ett stöd för din egen försäljning av din personliga insats, för vi är övertygade om att det personliga förtroendet är avgörande i slutänden. Vår närvaror digitalt är viktigt men ersätter inte det personliga mötet fullt ut. Våra rådgivare arbetar aktivt med både innehåll, marknadsföring och aktiv försäljning.

Provecus marknadsföring löper kontinuerligt mot kunder och kommande kunder grundat på en stark närvaro online. Till vårt stöd har vi ett digitalt system för inbound/crm. Vi bjuder också på kunskap i artiklar och blogg, så att vi är väl kända när uppdragsgivaren behöver stöd.

Våra rådgivare är aktiva som både rådgivare och säljare av våra egna och våra kollegors tjänster. Vi erbjuder inte ett färdigdukat bord, tvärtom är vi alla med och dukar för uppdrag och avsätter en del tid för detta. Vi bearbetar kommande och nuvarande kunder i en kombination av online och personliga möten. När ett uppdrag startar görs en beskrivning av vad innehållet är, tids- och kostnadsram. Våra uppdragsgivare vet alltid på förhand vad ett uppdrag kostar i tid och arvode.

Hur vi genomför uppdrag

Provecus rådgivare gör två sorters insatser, i korta rådgivningsuppdrag, eller som kontinuerligt stöd under längre tid. I båda fallen sker rådgivningen fokuserat och konkret på utvalda frågeställningar, baserat på erfarenhet och fakta, och utan längre utredningar och rapporter. Samarbetet sker till stor del digitalt med videomöten, men också med fysiska möten för att det ger djupare kvalitet i vissa delar.

Rådgivningsuppdrag

- fokuserade, konkreta och korta

  • Tydligt avgränsat i fokus
  • Tydligt avgränsat i tid
  • Tydligt angivet i arvode
  • Fokus på rådgivning, begränsat med dokumentation
  • Genomförs ofta av 1 rådgivare

Advisory Board

- strategiska, fokuserade och pågår under en längre tid (1-3 år)

  • Tar fasta på företagets längre utveckling
  • Hanterar strategiska och andra vägvalsfrågor
  • Arbetsinsats ca 2 dagar/halvdagar per månad
  • Dokumentation för de prioriterade frågor som hanteras
  • Formalia och detaljerade underlag i viss omfattning

Vanliga frågor och svar

Du får gärna kontakta oss och prata med någon av våra rådgivare i ett första kort möte för att veta mer eller svara på frågor som du har. Svaren på de vanligaste frågorna hittar du här:

Hur mycket jobbar en rådgivare för Provecus?

De allra flesta jobbar deltid, och då full tid under intensiva skeden, och med ledigt då och då emellan. Då vissa njuter av helt andra aktiviteter, eller arbetar med kompletterande uppdrag utanför Provecus.

Hur mycket är kundarbete och hur mycket är internt?

Den regelmässiga närvaron är planeringsmöte/veckomöte som tar 1 - 1,5 timme. Dessutom 2-3 timmar per vecka för att följa upp marknadsföring- och försäljning.  Utöver detta skriver var och en blogg / artikel ca 1 ggr/månad. Övrig tid är tid som läggs på uppdrag som är arvoderade

Vad kostar det att vara med?

Det utgår en mindre fast avgift per månad beroende på hur aktiv man önskar vara. På varje betalt kunduppdrag tar Provecus en kommission, men endast på de intäkter som kommer från verkliga och av kund betalda uppdrag

Får alla som vill komma med som rådgivare?

Nej, vi är både noga med att nya rådgivare har en kvalificerad bakgrund från ledande roller, och att de som ansluter kompletterar oss som redan är med. Vi har en steg-vis noggrann process, där vi lär känna varandra. Vi blir fler, och det finns rum för fler, men vi är samtidigt noga i vårt urval.

Har du fler frågor? Kontakta oss nedan!