2. Det här är Advisory Board


"Alla kan behöva lite extra stöd ibland, för att göra bättre beslut vid viktiga vägval för ditt företag"

Så här arbetar Advisory Board

En rådgivande grupp som sammansätts efter behov av erfarenhet och kompetens. Lämpligt bollplank till en ägare, styrelse eller en avdelning. Under kortare eller längre tid


Löpande samarbete under  längre tid, fokus på att hantera ett urval av de  viktigaste frågorna, många gånger ett effektivt komplement till en formell styrelse som hanterar formalia och inte har samma bredd i bakgrund och specialområden.

 • Regelbundna möten, fokus på strategi och ledningsstöd 
 • Vägledning och second opinion
 • Konkret resursstöd för utvalda arbetsuppgifter
 • Tillgång till  extra och särskild kompetens då  behov uppstår
 • Du väljer rätt rådgivare: vi hjälper dig i matchningen

Advisor Board Team

Löpande samarbete; Kvalificerade rådgivare som del av Advisory Board Team - erbjuds som fast månadsarvode


 • Avstämningsmöten varje månad
 • Genomförandestöd för vissa uppgifter; ”vid behov"
 • Tillgång till 2-4 av Provecus Rådgivare löpande, matchning av frågeställning mot kompetens/rådgivarens bakgrund
 • Löpande avtal som kan avslutas närhelst, med 3 månaders uppsägningstid
 • Förstärkt ”ledningsgrupp att hyra” – kontinuerlig tillgång till minst 3 av Provecus Rådgivare, som prenumeration


Läs mer om Advisory Board

Vad är ett Advisory Board?

Hur hittar du bäst personer?

När är det bäst, i vilka skeden?

När är det bäst, i vilka skeden?

Hur kan man utbilda sig till rådgivare i Advisory Board?

Så här stöttade vi NAB Solutions med ett Advisory Board Team under mer än 2 års kontinuerligt samarbete


a; Vad är ett Advisory Board?

En Advisory Board, eller rådgivande styrelse, är en grupp externa experter och rådgivare som erbjuder oberoende råd och insikter till ett företag, vanligtvis utan att ha någon formell makt eller ansvar för företagets beslut. Deras huvudsakliga roll är att erbjuda strategisk vägledning, dela sina kunskaper och erfarenheter samt ge perspektiv på olika utmaningar och möjligheter som företaget står inför.

För medelstora och växande företag kan en Advisory Board erbjuda flera fördelar:

 • Externa perspektiv: Medlemmarna i Advisory Board är oftast erfarna och har olika bakgrunder och expertis. De kan erbjuda ett fräscht och objektivt perspektiv på företagets verksamhet och strategier, vilket kan vara särskilt värdefullt när företaget möter nya utmaningar eller överväger att ta stora steg framåt.
 • Affärsnätverk: Advisory Board-medlemmar har ofta omfattande nätverk inom sina branscher. Genom att ha dem vid företagets sida kan företaget få tillgång till nya kontakter, potentiella partnerskap och affärsmöjligheter.
 • Specialistkunskap: Ofta består Advisory Boards av personer med specialkunskaper inom områden som företaget kan dra nytta av, till exempel teknologi, marknadsföring, juridik eller internationell expansion. Denna specialkunskap kan användas för att fylla kunskapsgap, förbättra beslutsfattande och optimera företagets prestationer.
 • Riskhantering: Genom att ha en rådgivande styrelse kan företaget minska riskerna för felaktiga beslut och förluster. Advisory Board-medlemmarna kan hjälpa till att identifiera potentiella hot och ge råd om hur man ska hantera dem på ett effektivt sätt.
 • Stöd för företagsledning: Företagsledningen kan ofta känna sig ensamma i sin roll och står inför stora beslut. Advisory Board kan fungera som en stödjande grupp som ger vägledning och kritiskt tänkande, vilket hjälper företagsledningen att fatta välgrundade och informerade beslut.

Det är viktigt att notera att en Advisory Board inte har någon formell styrningsroll, och dess råd kan vara icke-bindande. Företaget kan dock dra nytta av att ha en tydlig ram för Advisory Board:s uppdrag och förväntningar för att säkerställa att de samarbetar effektivt och att deras råd tas på allvar.

Sammanfattningsvis kan en Advisory Board vara en värdefull resurs för medelstora och växande företag genom att erbjuda externt perspektiv, specialkunskap och affärsnätverk, vilket hjälper företaget att växa och lyckas på en konkurrensutsatt marknad.

b; Hur hittar du bäst personer till ditt Advisory Board?

Valet av personer att knyta till sig i ett Advisory Board beror på företagets specifika behov, bransch, och utmaningar. Här är några typer av personer och bakgrunder som ofta kan vara värdefulla att ha i ett Advisory Board:

 • Erfarna företagsledare: Personer med en gedigen bakgrund inom företagsledning, helst från framgångsrika företag, kan erbjuda ovärderliga insikter och strategiskt tänkande för företaget.
 • Branschexperter: Individer med djup kunskap om företagets bransch och marknadstrender kan hjälpa till att identifiera möjligheter och utmaningar som är specifika för den aktuella industrin.
 • Entreprenörer och affärsutvecklare: Personer som har erfarenhet av att starta och driva framgångsrika företag kan erbjuda praktiska råd om att navigera i olika tillväxtstadier och hantera snabba förändringar.
 • Tekniska experter: För teknikintensiva företag kan det vara viktigt att inkludera personer med expertis inom den relevanta teknologin eller forskningsområdet.
 • Marknadsförings- och försäljningsspecialister: Personer med stark erfarenhet inom marknadsföring och försäljning kan bidra till att forma effektiva strategier för att nå målgrupper och öka intäkterna.
 • Finansiella experter: Medlemmar med ekonomisk expertis kan hjälpa till med budgetering, kapitalanskaffning och finansiell planering.
 • Internationella affärsrelationer: Om företaget har globala ambitioner, kan personer med kunskap om internationella marknader, handel och affärskultur vara värdefulla för att underlätta expansion.
 • Juridiska och regleringsexperter: Personer med kunskap om lagar och regler som styr företagets verksamhet kan hjälpa till att minimera juridiska risker och följa rättsliga krav.
 • Innovations- och tekniktrender: För företag som är beroende av innovation och teknologiutveckling kan personer med inblick i framtidstrender och teknikstrategier vara en fördel.
 • Hållbarhet och samhällsansvar: Om företaget strävar efter hållbarhet och samhällsansvar kan personer med expertis inom detta område ge råd om implementering och rapportering.

Det är också viktigt att överväga mångfald i Advisory Board, både när det gäller kön, etnicitet, ålder och kulturell bakgrund. Mångfald i sammansättningen kan leda till bredare perspektiv och en mer dynamisk och inkluderande strategisk planering. Slutligen är det viktigt att se till att alla medlemmar i Advisory Board har förmågan att arbeta effektivt tillsammans och komplettera varandras expertis för att ge maximalt värde till företaget.

c; I vilka skeden i företagets utveckling kan ett Advisory Board göra bäst nytta

Ett Advisory Board kan göra bäst nytta i olika skeden av ett företags utveckling. Här är några skeden där ett Advisory Board kan vara särskilt värdefullt:
 • Startfasen: I början av ett företags livscykel kan ett Advisory Board hjälpa till att forma företagets grundläggande strategi, affärsmodell och mål. Erfarna rådgivare kan bidra med expertis och vägledning för att undvika vanliga fallgropar och ta rätt beslut från början.
 • Tillväxtfasen: När företaget börjar växa och utvidga sin verksamhet kan ett Advisory Board erbjuda strategiska perspektiv för att hantera utmaningar som kan uppstå i samband med snabb expansion. Rådgivare kan hjälpa till med skalningsstrategier, ge affärsnätverk och identifiera nya tillväxtmöjligheter.
 • Mognadsfasen: I mognadsfasen kan ett Advisory Board hjälpa till att stärka företagets position på marknaden, öka konkurrenskraften och diversifiera verksamheten. Rådgivare kan också erbjuda insikter om produktförnyelse, effektivisering av verksamheten och förbättring av resultatet.
 • Internationell expansion: Om företaget överväger att expandera internationellt kan ett Advisory Board med erfarenhet av internationella affärer vara värdefullt. De kan erbjuda råd om kulturella skillnader, marknadsundersökningar, lokaliseringsstrategier och internationella juridiska och regleringsfrågor.
 • Strategiska förändringar: När företaget står inför stora strategiska förändringar, som företagsfusioner, förvärv eller omstruktureringar, kan ett Advisory Board bistå med expertis för att navigera genom dessa komplexa processer.
 • Kriser och omvärldsförändringar: I tider av ekonomisk turbulens, branschförändringar eller kriser kan ett Advisory Board bidra med krisledning, affärsomställning och långsiktig överlevnad.

Det är viktigt att notera att behoven av ett Advisory Board kan variera beroende på företagets specifika situation. I vissa fall kan ett företag dra nytta av ett Advisory Board under hela sin livscykel, medan andra företag kanske bara behöver rådgivare under vissa specifika skeden. Flexibilitet och anpassning efter företagets utveckling är nyckeln till att dra maximal nytta av Advisory Board:s expertis.

d; Hitta de bästa personerna till just ditt företags Advisory Board?

Att hitta de bästa personerna för ett företags Advisory Board kan vara en viktig process för att säkerställa att man får rätt experter och rådgivare. Här är några sätt som företag kan använda för att hitta lämpliga kandidater:

 • Nätverk och personliga kontakter: Ett företags ledning och befintliga styrelsemedlemmar kan använda sitt befintliga nätverk för att identifiera potentiella rådgivare. Genom personliga rekommendationer kan man hitta personer med relevant erfarenhet och kunskap.
 • Branschmässiga evenemang och konferenser: Genom att delta i branschrelaterade evenemang och konferenser kan företaget träffa experter och ledare inom sin bransch. Detta ger möjlighet att knyta kontakter med personer som kan vara intresserade av att delta i Advisory Board.
 • Annonsering och rekrytering: Företaget kan publicera annonser eller utforska rekryteringsplattformar för att söka efter personer med önskad expertis. Annonseringen kan också innehålla information om Advisory Board:s uppdrag och förväntningar för att attrahera rätt kandidater.
 • Professionella organisationer: Genom att kontakta och engagera sig i professionella organisationer inom företagets bransch kan man hitta erfarna experter och branschinsidern som kan vara intresserade av att bidra som rådgivare.
 • Affärsrelationer och leverantörer: Företaget kan överväga att involvera sina affärsrelationer, kunder eller leverantörer i Advisory Board. Dessa personer har ofta god inblick i företagets verksamhet och kan erbjuda värdefulla insikter.
 • Akademiska institutioner: Samarbeten med akademiska institutioner kan ge tillgång till forskare och experter inom relevanta områden, vilket kan vara särskilt värdefullt för teknikintensiva eller forskningsbaserade företag.
 • Executive Search-firmor: Om företaget har svårt att hitta lämpliga kandidater på egen hand, kan man överväga att anlita en executive search-firma för att hjälpa till med att identifiera och rekrytera passande rådgivare.

När potentiella kandidater har identifierats är det viktigt att genomföra en noggrann utvärderingsprocess för att säkerställa att de har rätt erfarenhet, kompetens och engagemang för att vara effektiva rådgivare. Det kan även vara värdefullt att genomföra intervjuer och referenskontroller för att få en bättre förståelse för deras arbetsstil och förmåga att bidra till företagets framgång.

e; Hur kan man utbilda sig till rollen som Advisory Board deltagare?

Att utbilda sig specifikt till en Advisory Board-rådgivare är inte något som erbjuds som en formell utbildning eller examen. Istället beror rådgivares kompetens och expertis på deras tidigare erfarenheter, kunskaper och expertområden. Rådgivare inom Advisory Board:s roll har ofta ackumulerat lång erfarenhet av att driva och leda företag eller har specialiserat sig inom ett visst område som är relevant för företagets behov.

För att bli en framgångsrik rådgivare i ett Advisory Board är det viktigt att ha en stark förståelse för företagsverksamhet och strategi. Många rådgivare har en bakgrund som företagsledare, entreprenörer, branschexperter, investerare eller affärsutvecklare. Du kan utveckla din kompetens för att bli en bra rådgivare genom:

 • Akademisk utbildning: En grundläggande utbildning inom ekonomi, affärsadministration, teknik eller andra relevanta områden kan ge en bra grund för att förstå företagets behov och utmaningar.
 • Professionell erfarenhet: Genom att arbeta inom olika roller i näringslivet kan du få värdefulla erfarenheter och förståelse för olika aspekter av företagsverksamhet.
 • Fortbildning och kurser: Det finns olika utbildningskurser och fortbildningsprogram inom områden som ledarskap, strategisk planering, finansiering, affärsutveckling och entreprenörskap som kan vara relevanta för en Advisory Board-rådgivare.
 • Nätverkande och branschengagemang: Genom att engagera dig i branschrelaterade nätverk och organisationer kan du bygga kontakter och få insikt i aktuella trender och utmaningar inom branschen.
 • Specialisering inom ett område: Om du har djup kunskap och expertis inom ett specifikt område, kan du vara värdefull som rådgivare för företag som verkar inom den branschen.

Det är viktigt att komma ihåg att Advisory Board-medlemmar är oberoende rådgivare, och det finns ingen specifik formell utbildning som krävs för att inneha rollen. Istället är det värdefullt att ha en kombination av relevant erfarenhet, expertis och en förmåga att erbjuda strategiskt och objektivt råd till företaget.

Provecus Affärsrådgivning - Specialisten på Advisory Board och Rådgivning för SME-företag.

Vi ger stöd till ledning och ägare med att lösa konkreta frågor som företag ställs inför utanför vardagen, och ser till att planer genomförs. Snabbt, enkelt och säkert.

Vår rådgivning bygger på att kombinera erfarenhet med dagsaktuell kunskap.

Vi tror på kombinationen av många års kvalificerad erfarenhet från näringslivet, och faktisk kunskap inom olika verksamheter. När erfarenhet kombineras med kunskap  blir det vinnande kompetens. Kompetens som lyfter företag till den nästa nivå som verksamheten vill uppnå, eller lyfter den över tillfälliga svårigheter, och löser vissa särskilda vägvalsfrågor.

Provecus ger stöd i strategiska frågor som vägval och andra händelser utanför ett företags dagliga och löpande verksamhet. Vi fokuserar på rådgivning som organisationen själv kan genomföra. Ofta märker vi att nya ögon ser lösningar som verksamheten har missat. Lösningar som kräver relativt liten insats för att göra stor skillnad.

Provecus andra "paket"

Vi erbjuder affärsrådgivning med olika nivåer och inriktning. För att kunna föreslå och stötta med rätt insats och matcha med rätt rådgivare, börjar vi alla insatser med ett ”Diagnossamtal”, om det sedan blir ett uppdrag, definieras detta inom de ”paket” som finns:

1. Advisory Support

En kvalificerad rådgivare som stödjer en person, en grupp eller ett projekt under överenskommen tid. Löpande samarbete, vanligtvis veckovis, individuella möten och deltagande i t.ex. ledningsgruppens möten

Läs mer på länken:

3. Advisory Boost

En 24 timmars brainstorming med 2-3 rådgivare, ingen fråga är för stor eller liten. Vi, tillsammans med Er analyserar frågan och tillsammans hittar vi riktlinjer för fortsatt verksamhet.


Läs mer på länken:

4. Special Advisor

Varje av Provecus Rådgivare har unika erfarenheter och specialområden, utöver att alla har många års konkret erfarenhet från ledande positioner i näringslivet. Så för speciella frågor matchar vi, skräddarsytt, varje Provecus unika rådgivare med en definierad frågeställning.


Läs mer på länken: